Thị trường Lao Động Khánh Hòa
Tên đơn vị: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA
Địa điểm trụ sở chính: Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Quá trình thành lập: Trên cơ sở từ Trại Thương binh tỉnh Khánh Hòa (thành lập ngày 20/12/1962); Sau đó là Phòng Thương binh - Cứu tế Xã hội thuộc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa (7/1975), Ty Thương binh – Xã hội (9/1975). Tháng 12/1975, hai tỉnh Phú yên và Khánh Hòa sáp nhập thành tỉnh Phú Khánh, trở thành Ty Lao động và Ty Thương binh tỉnh Phú Khánh. Năm 1983, đổi tên thành Sở Lao động và Sở Thương binh - Xã hội tỉnh Phú Khánh. Ngày 10/3/1988, sáp nhập Sở Lao động với Sở Thương binh - Xã hội thành Sở Lao động – TB&XH Phú Khánh. Tháng 7/1989, tỉnh Khánh Hòa được tái thành lập và Sở Lao động - TB&XH Khánh Hòa hoạt động theo đơn vị hành chính mới.
Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Tổ chức bộ máy của Sở gồm: 10 tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và 15 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là 330. Trong đó khối quản lý nhà nước: 56 cán bộ, công chức; Khối các đơn vị sự nghiệp là 274 cán bộ, viên chức, người lao động.
Cơ sở vật chất: Cơ quan Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa và các đơn vị trực được bố trí địa điểm và cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Chức năng, nhiệm vụ được giao: Được UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài; Dạy nghề; Lao động, tiền lương, tiền công; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
Năm 2005:
+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 2005 (Quyết định số 240/QĐ-LĐTBXH ngày 17/02/2006);

+ Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng nhất đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2000 – 2004 góp phần vào sự nghiệp xây dựng của Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 44/QĐ-CTN ngày 05/01/2006);

+ UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các khối của tỉnh năm 2005 (Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 03/3/2006).

- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.

Năm 2006:
+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2006 (Quyết định số 28/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/01/2007);

+ UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2002 – 2007 (Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/7/2007).

- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.

Năm 2007: 
+ Bộ lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua đơn vị thi đua xuất sắc năm 2007 (Quyết định số 47/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2008).

+ UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo hộ lao động năm 2007 (Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 10/3/2008).

- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.

Năm 2008:
+ Bộ lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua đơn vị thi đua xuất sắc năm 2008 (Quyết định số 1845/QĐ-LĐTBXH, ngày 25/12/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

+ UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đơn vị xuất sắc Khối các Sở quản lý nhà nước năm 2008” (Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 16/02/2009).

- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.

Năm 2009:
- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 22/7/2009)

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009” (Quyết định số 72/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2010).

- UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009” (Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm 2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa).

- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.

Năm 2010: 
+ Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (Quyết định số 1734/QĐ-CTN ngày 08/10/2010 của Chủ tịch nước Về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập). 

+ Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2010 “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 (Quyết định số 1764/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

+ UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2006 – 2010) (Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 29/4/2010).

+ Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2005 – 2009” (Quyết định số 530/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2010).

+ Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2001 – 2010” (Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 27/7/2010). 

+ Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Đã có thành tích xuất sắc 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995 – 2010)” (Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 12/8/2010).

+ Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 70/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam đến năm 2010” (Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 25/8/2010). 

+ Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh Khánh Hòa (2001 – 2010)” (Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 30/8/2010). 
+ Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của UBND tỉnh (Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 V/v khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm 2010 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa) 

Năm 2011: 
+ Thủ tướng CP tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2011 (Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 31/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của CP).

+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 (Quyết định số 17/QĐ-LĐTBXH ngày 06/01/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

+ UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua Khối các Sở quản lý nhà nước (Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Năm 2012:
+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
+ UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2012”.
+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012”.
+ UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Khối các Sở quản lý nhà nước.

Năm 2013:
+ Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2013.
+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ Thi đua xuất sắc.
+ UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.
+ UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2013”.

Năm 2014:
+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014”.
+ UBND tỉnh tặng Bằng khen "Đơn vị xuất sắc toàn diện của các Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa năm 2014".
+ UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2014”

Năm 2015:
+ Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2015.
+ Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh giai đoạn 2011 – 2015.
+ Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh về thành tích đơn vị dẫn đầu Khối thi đua năm 2015.
+ Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn 2015.
+ Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em, giai đoạn 2011 – 2015.
+ Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa “Có thành tích xuất sắc về xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”.
+ Bằng khen của UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015”.
+ Bằng khen của UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011 - 2015”.
+ Bằng khen của UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2011 – 2015”.
+ Bằng khen của UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 10 năm (2005 - 2015)”.
+ Bằng khen của UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2011 – 2015”.
+ Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2011 – 2015.
- Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015 (Quyết định số 265 – QĐ/ĐUK ngày 19/02/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015).
- Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được xếp loại vững mạnh, xuất sắc - Nhất Khối (Thông báo số 06/TB-VC ngày 18/02/2015 của Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa Chấm điểm, xếp loại CĐCS 2015).
- Đoàn TNCS HCM Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được xếp loại vững mạnh xuất sắc toàn diện (Quyết định số 241/QĐ-CCQ ngày 09/12/2015 của BCH Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh Khánh Hòa về việc xếp loại cơ sở đoàn năm 2015)
Năm 2016
Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2016.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2016 (QĐ số 76/QĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2017)
Bộ Lao động tặng Bằng khen năm 2016 (Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, góp phần vào sự thành công của Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016 – Quyết định số 1267/QĐ-LĐTBXH ngày 29/9/2016)
UBND tặng Bằng khen năm 2016 (Đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh- QĐ số 4024/QĐ-UBNDngày 27/12/2016)
UBND tặng Bằng khen năm 2016 (Đãatilde; có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2016 thuộc Khối các Sở Quản lý Nhà nước - QĐ số 408/QĐ-UBND ngày 16/02/2017)./.
Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 12Lượt truy cập: 782