Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07.2018

1. Tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 7 năm 2018:

Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018: 1.190 người. Với nguyên nhân thất nghiệp chủ yếu là:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động 2012 là 333 người, chiếm tỷ lệ 27,98%

- Mất việc làm do nguyên nhân khác: 690 người, chiếm tỷ lệ 57,66%.

- Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.457 người.

- Số người có quyết định hỗ trợ học nghề: 6 người.

2. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

STT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1 Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN (người) 1.190 7.204
Trong đó, số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 359 1.809

 

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 08.2018
01/01/0001
Bảo hiểm thất nghiệp

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 08.2018