Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 08.2018

1. Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2018: 1.302 người. Với nguyên nhân thất nghiệp chủ yếu là:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động 2012 là 452 người, chiếm tỷ lệ 34,72%

- Mất việc làm do nguyên nhân khác: 657 người, chiếm tỷ lệ 50,46%.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.144 người.

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề: 6 người.

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07.2018
04/01/2019
Bảo hiểm thất nghiệp

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07.2018